El compostatge comunitari, reciclatge Km0

El compostatge és una forma de tractament dels residus orgànics senzilla i versàtil. És una tecnologia simple, robusta, i que es pot adaptar a una gran diversitat de contexts urbanístics i socials: des de llars amb jardí fins a barris de blocs de pisos, des de balcons individuals fins a jardins comunitaris, horts escolars o altres espais urbans.
L’autocompostatge i el compostatge comunitari permeten la implicació i la participació individual i col•lectiva de la ciutadania en la gestió dels seus residus. Tècnicament no és considera prevenció de residus (es considera una forma de tractament in situ), però és evident que suposa una millora de la gestió dels residus de les ciutats, millorant els índexs de recollida selectiva.
De fet, pensem que mentre en altres tipus de residus la responsabilitat de la recollida i gestió ha de recaure més en els productors (envasos, residus electrònics, etc…) en el cas de la gestió de la matèria orgànica, podem demanar a la ciutadania que sigui corresponsable i s’impliqui en la gestió de les restes orgàniques que tots generem.
El compostatge en l’àmbit urbà, a més, suposa una posada en valor ecològica d’aquells espais on es realitza. El compostatge tanca el cicle de la matèria orgànica, incrementa la biodiversitat i potencia la funció ecològica de les llars i els espais verds. Moltes ciutats compten amb plans de naturalització dels seus espais. Aquests plans haurien d’incorporar compostatge individual i comunitari com part de la estratègia: la ciutat recupera una funció ecològica que ha anat expulsant: tancar el cicle de la orgànica.

Més informació:
www.espaiambiental.coop
Mapa d’espais de compostatge comunitari a la ciutat de Barcelona: http://www.bcnsostenible.cat/web/itinerari/compostatge-comunitari?search=compostatge&t=1526633544362